آگهی مناقصه اسپکتروفتومتر دو پرتوی

آگهی مناقصه عمومی  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر دو پرتوی با مشخصات: UV/VIS IR SPECTROSCOPY مدل LAMBDA tm 25 with V5 SO WAR کمپانی Perkinelmer با Bandwith 1nm(fixed)- Range 190-1100nm اقدام نماید. از فروشندگان محترم درخواست می­شود در صورت دارابودن کالای مذکور، با واریزی مبلغ 20/000/000 ریال به حساب شماره 0105987368003 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بابت ضمانت شرکت در مناقصه، پیشنهاد قیمت را در پاکتهای مهرشده و سربست به انضمام مدارک مرکز فروش(اساسنامه- تغییرات- پروانه کسب و ...) را لغایت 10 روز پس از تاریخ نشر آگهی به آدرس: مهاباد- دانشگاه آزاد اسلامی- دبیرخانه ارسال نمایند. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

                                         « دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد »

تصاویر