آگهی مناقصه ویدئو پروژکتور

آگهی مناقصه عمومی  

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در نظر دارد نسبت به خرید چهل دستگاه ویدئو پروژکتور Optoma EX615(دارای گارانتی مادیران) اقدام نماید. از فروشندگان محترم درخواست می­شود در صورت دارابودن کالای مذکور، با واریزی مبلغ 20/000/000 ریال به حساب شماره 0105987368003 بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بابت ضمانت شرکت در مناقصه، پیشنهاد قیمت را در پاکتهای مهرشده و سربست به انضمام مدارک مرکز فروش(اساسنامه- تغییرات- پروانه کسب و ...) را لغایت 10 روز پس از تاریخ نشر آگهی به آدرس: مهاباد- دانشگاه آزاد اسلامی- دبیرخانه ارسال نمایند. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می­باشد.

                                         « دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد »

تصاویر