برگزاری 19 کارگاه آموزشی ضمن خدمت در سال92

در یازده ماه نخست سال 92 صورت گرفت:

برگزاری 19 دوره آموزشی ضمن خدمت در واحد مهاباد

از ابتدای سال 92 تاکنون 19 دوره کارگاه آموزشی ضمن خدمت ویژه کارکنان و اساتید عضو هیأت علمی توسط دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شده است.

کارشناس آموزش نیروی انسانی واحد مهاباد ضمن اعلام این خبر افزود: در این دوره ها کارکنان به میزان 35340 و اعضای هیأت علمی به میزان 21384 نفر- ساعت در دوره های آموزش ضمن خدمت مشارکت داشته اند.

کاظم نوجوانی همچنین با اشاره به نقش دوره های ویژه ضمن خدمت در ارتقای کارکرد کارکنان و اساتید گفت: کل کارکنان آموزش دیده در واحد مهاباد 470 نفر و کل اعضای هیأت علمی آموزش دیده 299 نفر می باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون 9 نفر از اعضای بورسیه نیز در سه دوره آموزشی ویژه شرکت داشته اند گفت:  پوشش آموزشی کارکنان در یازده ماه نخست امسال 174/94 و پوشش آموزشی اعضای هیأت علمی 134/6 می باشد. 

تصاویر