سیستم جامع اتوماسیون دانشگاهی یاس

 

سیستم الکترونیکی اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

تصاویر