دوره آموزش ضمن خدمت متصدیان انتظامات و نگهبانان منطقه2

برگزاری دوره آموزشی کارکنان حراستی منطقه 2 در واحد مهاباد

دوره آموزش ضمن خدمت متصدیان انتظامات ویژه کارکنان و نگهبانان واحدهای استان آذربایجان غربی با حضور مدرس استانی عبدالصمد عبادی در واحد مهاباد برگزار شد.

در راستای برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و افزایش توانمندی کارکنان، کارگاه آموزشی ضمن خدمت با همکاری دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی و حراست واحد مهاباد طی دو روز متوالی در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

تصاویر