برگزاری جلسه هیأت امنای استانی

جلسه هیأت امنای استان آذربایجان غربی در واحد مهاباد

جلسه هیأت امنای دانشگاههای آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی با حضور دبیر هیأت امنا و اعضای آن در اتاق جلسات رئیس واحد مهاباد برگزار شد.

 

در این جلسه دستورات جلسه و اسناد و مستندات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تصاویر